Stadsnära skogsbad och naturkontakt

Stadsnära skogsbad och naturkontakt

Kan man verkligen skogsbada i en stadspark ?  Uppleva naturkontakt i staden? Behövs det inte en riktig skog ?

Ann Dolling och forskningskollegan Ylva Lundell har i delprojektet ForRest (Forest for Rest – länk nedan) en kvalitativ studie tillsammans med långtidssjukskrivna. kommit fram till 5 kvaliteter / egenskaper som beskriver den typ av skog/ natur som människor söker sig till för återhämtning. Rofylldhet, vildhet, rymd, artrikedom och kultur.

Deras forskning bygger också vidare på forskning om trädgårdsterapi som bl.a bedrivs på SLU Alnarp i deras rehabiliteringsträdgård ( se länk nedan)

Det fanns även andra variabler som har betydelse för om skogen har hög rehabpotential där det visar sig att deltagare drogs till höga, gamla träd , öppna och ljusa gläntor, samt att skogen är lätttillgänglig. Eva-Maria Nordström, också hon forskare vid SLU i Umeå, fick i uppdrag att beräkna om, och i så fall hur mycket, det skulle kosta att avsätta skog för rehabilitering. Hon räknade då med att skogen behöver vara över 70 år gammal och över 16 meter hög för att ha ett värde ur rehabiliteringsynvinkel.

Stadsnära skogsbad och naturkontakt
Stadsnära skogsbad och naturkontakt

Tittar man på dessa variabler i förhållande till stadens parker så hittar vi höga, gamla träd som bevarats. I skogen har de ofta avverkats till förmån för virkesproduktion. I deras ställe blir det stora granplanteringar med unga träd i välordnade rader.

Stadens parker uppfyller också kvaliten kultur, då parkerna är en del av vår historia och något vi delar med människor före oss.

Stadens parker är lättillgängliga på flera sätt. Det är lätt att ta sig dit även för den som inte har bil. Det är också lätt att ta sig runt i de olika delarna på anlagda stigar. Tillgängligheten gör att platsen kan bli en del av vardagen.

Öppna och ljusa gläntor finns det gott av i stadens parker, vilket bidrar till en känsla av trygghet och rymd.

Artrikedom återfinns i stadens parker då där finns en mångfald av träd och buskar. Dammar eller vattendrag i parker gynnar djurlivet. I träden, speciellt gamla träd, bor många djur. Fåglar som bygger bo bland grenar, ekorrar bor i hålor i stammen och insekter borrar gångar under barken. Olika träd passar olika djur, varför den biologiska mångfalden ökar när det finns många olika sorters träd.

För många är en skog ett ställe dit du oftast behöver ta dig till med bil eller buss. Det är ofta ett större naturområde där det växer stora granbestånd eller som här i Skåne, stora bokbestånd.

Att skogsbada i en stadspark kanske låter märkligt för många, då det inte är en ”riktig skog” med de attribut vi är vana vid som : avskildhet, grönska som inte bryts av med höghus, lite eller inget trafikbuller och en viss doft av skog.

När det gäller skogsbad så är grundtanken att vi alla behöver naturkontakt, varför det då handlar om att möjliggöra naturkontakt för alla, även de som inte har möjlighet att ta sig ut till den riktiga skogen.

Faktum är att de flesta människor i världen idag bor i städer, utan möjlighet att ta sig ut till skogen. I Sverige har vi allemansrätt och därmed större möjligheter att vistas ute i naturområden. Dock lever, bor och jobbar de allra flesta av oss i staden och tillbringar den största delen av vår tid i staden.

Med tanke på vår stressnivå och stigande psykiska ohälsa, kan skogsbadet i stadsnära natur vara ett fantastiskt sätt att genom naturkontakt få ner vår stressnivå, förbättra vår kognitiva förmåga, vårt immunförsvar och höja vårt välmående.

För mig personligen har sökandet efter nya smultronställen i stadens parker känts som en skattjakt och öppnat mina ögon för nya fantastiska sätt att knyta åter till stadens alla träd, växter och djur. Det har inneburit att jag känner mig omsluten av natur trots det där trafikbullret i bakgrunden.

Fördelar med stadsnära skogsbad:

  • Nära
  • Lättillgängligt
  • Lätt att skapa en rutin eller ny vana att vara i naturen
  • Kan ändra upplevelsen av stadens negativa sidor
  • Stora och gamla träd finns bevarade i parker, inte i skogar.
  • Finns många öppna gläntor, något som enligt forskning visat sig vara en viktig kvalitet för hur vi ökar vårt välmående i naturen..

Nackdelar med stadsnära skogsbad:

  • Trafikbuller
  • Svårare att få till avskildhet då många människor använder parkerna.
  • kvarlämnat skräp